Regulamin strony kingabuczek.pl


Regulamin Serwisu Internetowego kingabuczek.pl

 

DEFINICJE

Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci internet, stworzona przez kingabuczek.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez kingabuczek.pl i/lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną kingabuczek.pl, tj.

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne zadanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)

Materiały – zbiór danych w postaci wszelkich treści, bieżących i archiwalnych, udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie.

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.kingabuczek.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim publikacji elektronicznych (e-booków).

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Herbae Kinga Buczek, NIP 8262132250, REGON 381915773 (zwany dalej Administratorem).

4. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika.

§ 2

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Celem istnienia Serwisu jest dystrybucja e-booka pt. „Usuń pasożyty” oraz publikacja artykułów autorskich tworzonych przez Administratora i udostępnianych w formie blogu. E-book jest dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej w formacie PDF. E-book jest wysyłany do klientów w momencie zaksięgowania płatności w postaci linku, kierującego do pobrania pliku z serwera Administratora. Artykuły i wszelkie inne materiały nieodpłatne, udostępniane są przez Administratora na Stronach Serwisu.

2. Pod pojęciem 'e-book’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii system może zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

3. Dostępny za pośrednictwem Serwisu system zapisany jest w formacie PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą zakupić oferowany e-book (Transakcja).

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
6. Sposobem dostawy zamówionego systemu jest pobranie go przez Użytkownika za pomocą otrzymanego drogą mailową hiperłącza internetowego do pamięci komputera.
7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego systemu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy system został prawidłowo pobrany jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

§ 4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. Nabywca e-booka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości ingerowania w tą treść, powielania pliku, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również rozpowszechnianie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej umowy.

3. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka na oddzielnym nośniku danych, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż niemożliwe jest otrzymanie następnej kopii w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

4. Każdy nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy z tytułu łamania praw autorskich.

5. Wszelkie pliki, artykuły, zdjęcia i inne udostępniane na łamach Serwisu materiały – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 5

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:

Herbae Kinga Buczek

ul. Tukanów 12/u18

05-500 Piaseczno/Stara Iwiczna

lub drogą elektroniczną: kontakt[at]kingabuczek.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

3. Odstąpienie od umowy w terminie do 14 dni: produkt nie jest objęty ustawowym terminem odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni z racji bycia produktem w pełni cyfrowym, a więc ustawowo wykluczonym z możliwości zwrotu.

§ 6

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Mimo dołożenia wszelkich starań w kwestii jakości produktu, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w publikacji „Usuń pasożyty” oraz w innych informacjach publikowanych na łamach Serwisu.

Wszelkie informacje, które są zamieszczone na stronie kingabuczek.pl nie stanowią porady o charakterze medycznym. Mają wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie mogą być traktowane jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zaleceń w zakresie leczenia. Ponadto nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Prezentowane treści nie mogą zastępować specjalistycznych badań lekarskich, ani profesjonalnego doradztwa. Przed zastosowaniem jakichkolwiek procedur należy skontaktować się z osobą prowadzącą leczenie. Pozostajesz odpowiedzialny za to, co robisz z tymi informacjami oraz za własne zdrowie. Pamiętaj o tym podejmując jakiekolwiek decyzje.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

7. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

8. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

9. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

10. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

11. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

12. Publikację pt. „Usuń pasożyty” oraz wszystkie bonusy należy traktować jako publikacje rozrywkowe. Autorka dołożyła wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność, za skutki wykorzystania porad zawartych w publikacji.

MOJE KSIĄŻKI